Xét nghiệm ADA và vai trò trong chẩn đoán bệnh lao